Download hieronder onze beleidsplannen en inspectierapport

Vakantieschema van 2023

 

10-4 (tweede Paasdag)

27-4 (Koningsdag)

29-4  t/m 7-5 (meivakantie)
18-5 (Hemelvaart)

29-5 (tweede Pinksterdag)
29-7 t/m 16-8 (zomervakantie)
21-10 t/m 29-10 (herfstvakantie)
23-12 t/m 7-1-2023 (kerstvakantie)

 

 

Hieronder zijn onze Algemene voorwaarden / huisregels te vinden

 

Openingstijden

De Stampertjes is op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geopend van 8.30-17.30 uur.

Op woensdag sluiten wij om 15.00 uur.

 

De groep

Dagelijks worden in onze groep maximaal 12 kinderen in de leeftijd van ca. 3 maanden tot 4 jaar door minimaal 2 beroepskrachten begeleid .

 

De groepsleiding

Alle pedagogische medewerk(st)ers van De Stampertjes hebben een relevante beroepsopleiding van minimaal MBO niveau gevolgd.

 

Beroepskrachten in opleiding

Bij De Stampertjes lopen soms beroepskrachten in opleiding stage. Deze stagiaires worden ter ondersteuning van de vaste groepsleiding in principe boventallig ingezet.

Alle beroepskrachten in opleiding worden ingezet conform de voorwaarden van de CAO-kinderopvang die onder het loonverhoudingsvoorschrift vallen.

 

Pedagogisch Beleid

Het pedagogische beleidsplan is de basis voor het handelen van de groepsleiding van KDV De Stampertjes. Het beleidsplan gaat onder andere in op de sociale veiligheid en ontwikkeling van de kinderen, de overdracht van normen en waarden, het omgaan met opvallend gedrag en de inrichting van de groepsruimte.

Het beleidsplan is op onze website te vinden.

 

Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid

Elk kinderdagverblijf dient een Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid op te stellen om te verduidelijken hoe in het kindercentrum met grote en kleine veiligheids- en gezondheidsrisico's wordt omgegaan. Op deze manier maken wij inzichtelijk hoe wij voor een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving voor kinderen en medewerkers zullen zorgen.

Dit beleidsplan is op onze website te vinden.

 

Brengen en halen

Ouders kunnen hun kind(eren) 's morgens tussen 8:30 u en 10:00 u brengen en 's middags weer vanaf 16:30 uur ophalen.

Op de woensdag is de ophaaltijd 15:00 uur.

Wij gaan er vanuit dat de ouder/verzorger tijdens het brengen en halen zelf toeziet dat haar/zijn kind geen grensoverschrijdend gedrag vertoont (bijvoorbeeld pijn doen, speelgoed afpakken, speelgoed stuk maken).

A.u.b. geen mobiele telefoons op de groep en de schoenen uit (of overtrekhoezen bij de ingang aandoen).

Zorg ervoor dat je kind geen voorwerpen bij zich heeft die gevaarlijk kunnen zijn voor (jongere) kinderen (die mooie lievelingsknikker of een afgedankte smartphone….).

Als je kind bij binnenkomst een poepluier heeft graag zelf verschonen zodat wij onze aandacht kunnen verdelen over alle arriverende ouders en kinderen.

 

Als een kind door iemand anders wordt gehaald dan de ouder/verzorger, dient dit vooraf aan de groepsleiding te worden gemeld. Een kind wordt nooit aan een voor ons onbekend iemand meegegeven.

Geef a.u.b. vóór 9:30 uur aan ons door als je kind ziek is of door andere omstandigheden niet kan komen. Dit geldt ook wanneer je met vakantie gaat.

 

Extra kleding

De kleren van je kind kunnen wel eens vuil of nat worden, zorg daarom dat er wat schone reservekleding in het mandje van je baby ligt. Voor de grotere kinderen hebben wij eventueel wel reservekleren op de groep. Tijdens de koude maanden zijn pantoffeltjes wel aan te bevelen.

Het kan helaas ondanks alle pogingen om dit te voorkomen gebeuren dat kledingstukken of meegenomen speelgoed van je kind zoekraken of beschadigen.

 

Ziekte en medicatie

Zieke kinderen kunnen niet naar De Stampertjes gebracht worden.

Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: Een kind dat lichamelijke klachten heeft zoals koorts, pijn, diarree of zich duidelijk heel vervelend voelt of erg passief is. Ook kinderen die om andere redenen niet lekker in hun vel zitten vallen hieronder (denk bijvoorbeeld aan een intens verdrietig, ontroostbaar kind).

In het geval dat een kind ziek is/wordt nemen we onmiddellijk contact op met de ouders. In overleg wordt dan naar een oplossing gezocht.

Na de ziekte moet een kind 24 uur vrij zijn van koorts, diarree of overgeven voor het weer naar de crèche komt.

Ouders zijn verplicht om het aan de groepsleiding te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte zoals mazelen, tbc, hepatitis etc.

In principe volgen we het advies van de GGD op of een kind met een besmettelijke ziekte wel of niet geweerd moet worden. In geval van twijfel kunnen ouders ook zelf bij de groepsleiding informeren wat geadviseerd wordt.

Kinderen met hoofdluizen en/of neten mogen pas weer gebruik van De Stampertjes maken als ze 100% luizen/netenvrij zijn. Tref in overleg met de groepsleiding de nodige maatregelen.

De leidsters van De Stampertjes verrichten in principe geen medische handelingen en dienen geen koortsonderdrukkende middelen toe. In overleg met de ouders zijn wij eventueel bereid door een arts voorgeschreven medicijnen toe te dienen, zoals antibiotica. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders zelf om de groepsleiding goed te instrueren en goede afspraken te maken omtrent de mogelijke risico's. Ouders zijn verplicht om de 'overeenkomst gebruik geneesmiddelen' in te vullen. Dit formulier krijgen zij van de groepsleiding.

Ondanks alle gemaakte afspraken kan het gebeuren dat de groepsleiding fouten maakt wat het toedienen van medicijnen betreft, er zou in dat geval geen schadelijke of zelfs levensbedreigende situatie voor het kind mogen ontstaan. De ouders blijven eindverantwoordelijk voor een goede inschatting van de mogelijke risico's.

In noodgevallen kan het voorkomen dat de groepsleiding onmiddellijk het alarmnummer van de ambulance belt en pas daarna de ouder waarschuwt.

 

Wij verzoeken eventuele voedselallergieën of aangepaste voedingswensen aan ons door te geven. Wijkt deze voeding af van onze gewone aanbod vragen wij de ouders van het desbetreffende kind om zelf voor deze voedingsmiddelen te zorgen.

 

Oudergesprek

Een oudergesprek kan op verzoek van de desbetreffende mentor en /of de ouders plaatsvinden. Inhoud van deze oudergesprekken kunnen zijn: welbevinden en ontwikkeling van het kind en vragen hierover, uitwisseling van informatie over het kind tussen ouders en groepsleiding. Ter voorbereiding maken wij aan de hand van een observatieformulier een verslag. Na het gesprek worden eventueel nog zaken aan het verslag toegevoegd, bijvoorbeeld extra informatie van de ouders of gemaakte afspraken. Het verslag wordt bewaard, ouders hebben vanzelfsprekend inzage in het dossier van hun kind. In overleg met ouders kunnen wij het dossier ook overdragen aan de basisschool van het kind als het vier jaar oud is.

Op verzoek van ouders kunnen ook opvoedvragen besproken worden die meer aandacht en diepgang vragen dan de 'gewone' oudergesprekken (denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een slaaptraining voor het kind of aan het organiseren van een werkbare co-ouderschap).

 

Ouderavond

Één keer per jaar wordt er een algemene ouderavond georganiseerd om uitgebreider kennis met elkaar te maken en ouders gelegenheid te bieden om inzicht in onze werkwijze te krijgen. Deze avond staat veelal in het teken van een bepaald onderwerp. Ook worden er video-opnames van de kinderen en de dagelijkse activiteiten getoond. Soms nodigen wij ook een deskundige uit voor het aanbieden van een thema-avond.

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrieven en andere mededelingen verspreiden wij via e-mail. Stel je dit niet op prijs kun je ook om een papieren versie vragen.

 

Taalbeleid

De voertaal op KDV De Stampertjes is Nederlands. Hiervan kan voor korte momenten afgeweken worden bijvoorbeeld als er met een kind zonder voldoende kennis van het Nederlands verbaal gecommuniceerd moet worden. Ook besteden wij in de ochtendkring regelmatig aandacht aan de verschillende moedertalen van de kinderen. Wij gaan dan bijvoorbeeld in een andere taal tellen of een liedje zingen.

 

Extra opvang / gemiste dagen

Een extra dag(deel) opvang is in overleg mogelijk mits de groepssamenstelling dit toelaat. Ouders ontvangen dan een factuur die binnen 4 weken door ons via incasso wordt afgeboekt of door de ouder zelf wordt overgemaakt als wij geen machtiging hebben.

Wanneer ouders structureel meer opvang willen kunnen ze dit aan Anne laten weten, de bestaande overeenkomst kan dan eventueel uitgebreid worden.

Gemiste dagen kunnen de kinderen niet inhalen, ook wordt er geen restitutie verleend. Er kunnen geen dagen worden geruild.

 

Vakantie

De Stampertjes is gedurende zes weken per jaar gesloten:

Één week tijdens de schoolvakantie in mei, twee weken tijdens de zomervakantie, één week tijdens de herfstvakantie en de gehele kerstvakantie (2 weken). De sluitingsdagen worden vóór het begin van het nieuwe kalenderjaar via email bekend gemaakt. De sluitingsdagen worden in mindering gebracht op de ouderbijdrage, dwz. ouders betalen alleen voor 46 weken opening p. jaar.

 

Klachtenregeling

Hoewel wij ons best doen om alles goed te doen weten we dat we ook fouten kunnen maken of dat er misverstanden kunnen ontstaan.

Mocht een ouder ontevreden zijn met de gang van zaken bij De Stampertjes stellen wij het zeer op prijs als dit aan de groepsleiding en/of Anne en Olaf wordt gemeld. Onze inzet is om elke klacht serieus te nemen.

Lukt het ondanks alle wederzijdse inspanningen niet om de geschillen op te lossen kunnen ouders intern en extern een schriftelijke klacht indienen. Hieronder de procedure:

 

Reglement klachtenbehandeling

 

Kinderdagverblijf De Stampertjes heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij Anne en Olaf. Ze zijn te bereiken per email: mail@de-stampertjes.nl .

Mocht de interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag, www.klachtenloket –kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie. Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier:

https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf

 

Indienen klacht

 

Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. De klacht dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft en de groep plus een omschrijving van de klacht.

 1. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee afgesloten.

 

 

 

 1. Behandeling klacht
   

  Anne en Olaf zorgen voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht en bevestigen schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder.

  Ze houden de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de klacht.

  Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.

  Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.

  Anne en Olaf bewaken de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengen Anne en Olaf de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.

  De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.


 

Externe klachtafhandeling
 

 1. Indien de interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de Geschillencommissie.

  De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij de houder indient.

  Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie.

  De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Olaf en Anne, aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

 

Opzegging

De opzegtermijn is 1 maand, deze termijn geldt ook voor het verminderen van het aantal opvanguren. Het opzeggen dient schriftelijk / per mail te gebeuren.

De plaatsing van je kind eindigt automatisch op de dag dat hij/zij vier jaar wordt (informeer je tijdig over het plaatsingsbeleid van de basisschool !).

Mochten ouders ook na de 4e verjaardag opvang nodig hebben, dan kan de opvang enkele weken verlengd worden, mits de groepssamenstelling dit toelaat.

 

 

De Stampertjes, januari 2023